پروژه نیایش

پروژه نگین افق نیایش شرکت استرونگ هلد ایران در این پروژه وظیفه ي مو نتاژ تاندونهای استرند و تامین ملحقات جهت انکراژ جداره گود را داشت. عمق گود 30 متر کارفرما:شرکت افق نیایش مشاور طرح : پژوهش عمران راهور پیمانکار تثبیت جداره:شرکت فراز عمران تدبیر