اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان براي اولين بار دراستان اقدام به اجراي تير پل هاي پیش تنیده پس کشیده با دهانه چهل متري نمود .

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان اين پل در تقاطع غير هم سطح سه راهي طارم  توسط شرکت استرونگ هلد ایران در حال اجرا ء مي باشد . هدف از اين اجرا داشتن پلي با دهانه 40 متري

با ايجاد يك تنش ثابت ودائمي در يك  عضو بتني به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوري كه  در اثر اين تنش ، مقداري از تنش هاي ناشي از بار مرده و زنده در اين عضو خنثي شده و در نتيجه مقاومت بار به آن افزايش

پيدا كند .و محدود كردن تنشهاي كششي  و تركهاي ناشي از لنگر خمشي تحت تاثير بارهاي وارده در آن عضو ميباشد .بطوري كه مي توان تنش كششي را در پايين تير كاهش داده ، و يا اينكه به كلي آن را از بين برده و

تبد يل به تنش فشاري نماييم .

 

در اين روش ، نیروی پیش تنیدگی توسط گیره های( anchorages ) دو انتهای سازه از کابل به بتن منتقل می گردد . فولاد پیش تنیدگی به بتن چسبیده نيستند ، تا امکان کشیدن آن وجود داشت با شد.

فولادهای پیش تنیدگی در داخل غلاف ها ي  که در داخل بتن تعبیه شده است ،قرار دارد .وکابل ها به وسیله دستگاه کابل ردکن ( strand pusher ) به طور دسته ای بوسیله نیروی انسانی در داخل

غلاف کار گذاشته می شود .

بعد از پایان عملیات کشش کابل ها ، برای جلوگیری از زنگ زدن کابل ها ، دوغاب سیمان به داخل غلاف ها تزریق می شود تا فاصله بین کابل و غلاف را پر کند . و کابل توسط دوغاب به غلاف و

در نتیجه به بتن بچسبد .

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!