معرفی مصالح

استرونگ هلد ایران | 1 سال پیش

معرفی مصالح بتن پیش تنیده

کابل(استرند:(
استرند های مصرفی در پروژه های ایران معمولا مطابق اساندارد ASTM-A416 می باشند.عموما استرند با دو قطر 0.5 اینچ ( 12.7 میلی متر )و0.6 اینچ (15.2 میلی متر) تولید می شود. هر عدد استرند از 7 رشته سیم (وایر) به هم بافته شده تشکیل شده است.

گیره:

گیره جهت مهار استرندها در انتهای المان سازه ای استفاده می شود و به صورت تک رشته یا چند رشته باشد.ﮔﯿﺮﻩ  ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ BS4447 ﺑﺎﺷﻨﺪ.

گُوِه:

گوه پیش تنیدگی نقش مهمی درکشش استرند و ایستایی استرند پیش تنیدگی دارد .در صورتی که از مصالح نامناسب ساخته شده باشد خطر خارج شدن استرند از کشش وجود خواهد داشت.

غلاف:

ﻏﻼﻓﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻘﺎوﻡ و ﻧﻔﻮﺫ ناﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ زمان ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰی آسیب ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺷﯿﺮﻩ ﺑﺘﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﮑﻨﺪ. ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ وﻏﻼﻑ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﻼﻑ از لحاظ ظاهری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﺯ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﻧﺎﺯک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻏﻼﻑ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺯﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﭽﺴﺒﺪ.

 


آلبوم: معرفی مصالح

معرفی مصالح سقف پیش تنیده

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!