زمینه های ﻓﻨﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ

استرونگ هلد ایران | 2 ماه پیش

1-دال ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ روش ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه:اﯾﻦ دال ﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي درﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن و ﺿﺨﺎﻣﺖ دال ﮐﻤﺘﺮ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﺎده ﺗﺮ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد.

2-ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﭘﻠﻬﺎ:بیش از 50درﺻﺪ ﺳﺎزه ﭘﻠﻬﺎ درﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮاﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﻞ ﺳﺎزي ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

3-ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﺨﺎزن، ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ:اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﺪوﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ، زﻣﺎن اﺟﺮا، ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد و ﺑﺘﻦ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزه، ﺣﺬف ﺗﺮك ﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪي در ﻣﺨﺎزن ﻣﯽ ﺷﻮد.

4-مهار خاک: نگهداری دﯾﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮدﺑﺮداري ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ارزان و اﯾﻤﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روش ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!