ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه و ﭼﺴﺒﯿﺪه

استرونگ هلد ایران | 2 ماه پیش

-ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه
-ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺞ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ و دوﻏﺎب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه
-در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ دوام ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
-در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد.
-اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﯿﺎز دارد.

-ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﮑﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه در ﺣﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ دارد.

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!