ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا سقف پیش تنیده

استرونگ هلد ایران | 2 ماه پیش

قالب بندی

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ دال ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ)،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب،ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﭘﻼي وود (plywood) ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دال ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻨﺪي
ﺣﺠﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي دال ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دال ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼف ﻫﺎي ﮐﻨﺎري،آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ روي ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ،آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ،اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ...  ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روي ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻼً آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻧﺼﺐ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ, ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ روي ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ روي ﺳﻘﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل, در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ, ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ روي ﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (Tendons Banded) و در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺪود 1/50 ﻣﺘﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .(Tendons Distributed)

ﻧﺼﺐ Chairﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﺷﺪ, ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ, ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎر ﺧﻨﺜﯽ ﻣﻘﻄﻊ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً روي ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎر ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ, و در وﺳﻂ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﻨﺎ در اﺻﻄﻼح ﭘﺮوﻓﯿﻞ(profile) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ, chairﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺑﻞ روي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺘﻦ رﯾﺰي
ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ روي ﺳﻘﻒ, ﺑﺘﻦ رﯾﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﯾﺒﺮه زدن اﻃﺮاف ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺶ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺳﯿﺪ, ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺶ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﮐﺎﺑﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻫﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﭘﺮوﻓﯿﻞ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!