زمینه های فعالیت

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پیش تنیدگی در ساختمان
پیش تنیدگی در پل ، مخزن و ...
پایدارسازی دیواره گودبرداری از طریق انکراژ با استرند
تامین نئوپرن و درزانبساط و جداساز لرزه ای 
تامین سیستم های قالب بندی از منابع اروپایی

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!