هتل الوند - کیش

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

15 هزار متر مربع - تامین مصالح و اجرای عملیات پس کشیدگی


آلبوم: هتل الوند

مساحت : 30 هزار متر مربع

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!