پل شهید زین الدین تهران

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پیانکار پیش تنیدگی : استرونگ هلد ایران


آلبوم: پل شهید زین الدین

تهران 

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!