پل صدر

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

مجری تنیدگی در بخشی از سرستونها


آلبوم: پل صدر

سرستونها

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!