کارون 4

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

کارون 4 


آلبوم: سدکارون 4

دوختن ترنیونها به بدنه سد

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!