ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا سقف پیش تنیده

قالب بندی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ دال ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ)،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب،ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﭘﻼي وود (pl...

ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا سقف پیش تنیده را بخوانید.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه و ﭼﺴﺒﯿﺪه

-ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه -ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺞ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ و دوﻏﺎب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه -در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﺮ دو...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﯿﺪه و ﭼﺴﺒﯿﺪه را بخوانید.

زمینه های ﻓﻨﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ

1-دال ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ روش ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه:اﯾﻦ دال ﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي درﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن و ﺿﺨﺎﻣﺖ دال ﮐﻤ...

زمینه های ﻓﻨﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را بخوانید.

سوالات فنی سقف های پیش تنیده

آیا کابلهای پیشتنیدگی حتماً باید از دو طرف کشیده شوند؟ پاسخ : در صورتی که بحث افت نیرو مطرح نباشد، کشیدن کابلهای پیشت...

سوالات فنی سقف های پیش تنیده را بخوانید.

مقاوم سازی به روش پس کشیدگی و پیش تنیدگی

یکی از روش های بهسازی ساختمان های بتنی استفاده از سیستم پس کشیدگی و یا همان پیش تنیدگی است. مفهوم پیش تنیدگی وارد کردن ت...

مقاوم سازی به روش پس کشیدگی و پیش تنیدگی را بخوانید.

تامین نئوپرن و درزانبساط و جداساز لرزه ای 

پیش تنیدگی در ساختمان پیش تنیدگی در پل ، مخزن و ... پایدارسازی دیواره گودبرداری از طریق انکراژ با استرند تامین...

تامین نئوپرن و درزانبساط و جداساز لرزه ای  را بخوانید.

دانلود

پیش تنیدگی و پیش تنیده کاتالوگ پیش تنیدگی شرکت استرونگ هلد ایران  رزومه پروژه های پیش تنیده شرکت استرو...

دانلود را بخوانید.

زمینه های فعالیت

پیش تنیدگی در ساختمان پیش تنیدگی در پل ، مخزن و ... پایدارسازی دیواره گودبرداری از طریق انکراژ با استرند تامین نئوپرن...

زمینه های فعالیت را بخوانید.